Agosti 1,2022; Jumatatu: Juma La 18 La Mwaka

Mt. Alfonsi Maria wa Liguori, Askofu na Mwalimu wa Kanisa
Kumbukumbu
Kijani
Zaburi: Juma 4
SOMO 1: Yer. 28: 1-17

Ikawa, katika mwaka ule ule, mwanzo wa kutawala kwake Sedekia, mfalme wa Yuda, mwaka wa nne mwezi wa tano. “Hanania, mwana wa Azuri, nabii, wa Gibeoni,” akasema nami ndani ya nyumba ya Bwana, mbele ya makuhani na watu wote, akisema, “Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli,” asema hivi, “Nimeivunja nira ya mfalme wa Babeli. Kabla haujatimia muda wa miaka miwili mizima, nitavirudisha mahali hapa vyombo vyote vya nyumba ya Bwana, ambavyo Nebukadreza, mfalme wa Babeli, aliviondoa katika mahali hapa, akavichukua mpaka Babeli. Nami nitamrudisha hapa Yekonia, mwana wa Yehoyakimu, mfalme wa Yuda, pamoja na mateka wote wa Yuda, waliokwenda Babeli, asema Bwana; maana nitaivunja nira ya mfalme wa Babeli.”

Ndipo nabii Yeremia akamwambia nabii Hanania, mbele ya makuhani, na mbele ya watu wote waliosimama ndani ya nyumba ya Bwana, naam, nabii Yeremia akasema, “Amina, Bwana na atende hivi; Bwana ayatimize maneno yako uliyotabiri, kuvirudisha hapa vyombo vya nyumba ya Bwana na watu wote waliofungwa, toka Babeli, hata mahali hapa. Lakini lisikilize sasa neno hili nilisemalo, masikioni mwako, na masikioni mwa watu wote, Manabii waliokuwako kabla ya zamani zangu, na zamani zako, walitabiri juu ya nchi nyingi, na juu ya falme kubwa, habari ya vita, na ya mabaya, na ya tauni. Nabii atabiriye habari za amani, neno la nabii Yule litakapotokea, ndipo nabii Yule atakapojulikana, kuwa Bwana amemtuma kweli kweli.” Ndipo nabii Hanania akaitwaa hiyo nira iliyokuwa juu ya shingo ya Yeremia, akaivunja. Naye Hanania akanena mbele ya watu wote, akisema, “Bwana asema hivi, ‘hivyo ndivyo nitakavyoivunja nira ya Nebukadreza, mfalme wa Babeli, kabla haujatimia muda wa miaka miwili mizima, na kuiondoa shingoni mwa mataifa yote.”’ basi nabii Yeremia akaenda zake. Ndipo neno la Bwana likamjia Yeremia, baada ya Hanania, nabii kuivunja ile nira iliyokuwa juu ya shingo ya Yeremia, kusema, “Enenda ukamwambie Hanania, ukisema, ‘Bwana asema hivi, umezivunja nira za mti; lakini badala yake utafanya nira za chuma.’” Maana Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, asema hivi, “Nimetia nira ya chuma juu ya shingo ya mataifa haya yote, ili wamtumikie Nebukadreza, mfalme wa Babeli; nao watamtumikia; nami nimempa wanyama wa nchi pia.”’ Kisha nabii Yeremia akamwambia nabii Hanania, “Sikia sasa, Ee Hanania; Bwana hakukutuma; lakini unawatumainisha watu hawa maneno ya uongo.” Basi Bwana asema hivi, “Tazama, nakutuma, uende zako toka juu ya uso wa nchi; mwaka huu utakufa, kwa sababu umenena maneno ya uhasi juu ya Bwana.” Basi nabii Hanania akafa, mwaka uo huo, mwezi wa saba.

Wimbo Wa Katikati: Zab. 119: 29, 43, 79- 80, 95, 102

 1. Uniondolee njia ya uongo,
  Unineemeshee kwa sheria yako,
  Usiliondoe neno la kweli kinywani mwangu kamwe,
  Maana nimezingojea hukumu zako.

(K) Unifundishe amri zako, Ee Bwana.

 1. Wakuchao na warudie,
  Nao watazijua shuhuda zako.
  Moyo wangu na uwe mkamilifu katika amri zako,
  Nisije mimi nikaaibika. (K)
 2. Wasio haki wameniotea ili kunipoteza,
  Nitazitafakari shuhuda zake.
  Sikujiepusha na hukumu zako,
  Maana wewe mwenyewe umenifundisha. (K)

INJILI: Mt. 14:22-36
Yesu aliwalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng’ambo, wakati yeye alipokuwa akiwaaga makutano. Naye alipokwisha kuwaaga makutano, alipanda mlimani faraghani, kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuwako huko peke yake. Na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi; maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata wakati wa zamu ya nne ya usiku Yesu akawaendea, akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari, wakafadhaika, wakisema, “Ni kivuli; wakapiga yowe kwa hofu.” Mara Yesu akanena, akawaambia, “Jipeni moyo; ni mimi; msiogope.” Petro akamjibu, akasema, “Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji.” Akasema, “Njoo.” Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji, ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo, akaogopa; akaanza kuzama, akapiga yowe, akisema, “Bwana, niokoe.” Mara Yesu akanyosha mkono wake, akamshika, akamwambia, “Ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka?” Nao walipopanda chomboni, upepo ulikoma. Nao waliokuwamo ndani ya chombo wakamsujudia, wakisema, “Hakika wewe u Mwana wa Mungu.” Na walipokwisha kuvuka, walifika nchi ya Genesareti. Na watu wa mahali pale walipomtambua, walituma watu kwenda nchi zile zilizo kandokando, wakamletea wote waliokuwa hawawezi; nao wakamsihi waguse hata pindo la vazi lake tu; na wote waliogusa wakaponywa kabisa.

TAFAKARI
YESU NI TEGEMEO LETU LA UHAKIKA KATIKA MATATIZO YA MAISHA YANAYOTUKABILI: Katika ufuasi wetu, ni rahisi kwetu wanadamu kuwa na imani kwa Mungu kama mambo yanaenda vizuri, kwa amani na ustawi. Ukosefu wa imani huanza pale mambo yanapokwenda mrama. Hofu, mahangaiko, kukata tamaa na hatimaye kukosa imani ni mapato ya hali yetu pale tunapokabiliwa na matatizo katika maisha. Hilo linaonekana kwa Wanafunzi wa Yesu walio peke yao bila Yesu chomboni kwenda ng’ambo. Maneno ya Wanafunzi “Ni kivuli” na maneno ya Petro, “Bwana, niokoe.” yanaashiria kilio cha kuomba msaada baada ya kuhisi kuwa wanaangamia. Huku maneno ya Yesu, “Jipeni moyo; ni mimi; msiogope.” kwa Wanafunzi, yalionesha kuwapa moyo na msaada katika mashaka yao: huku maneno, “Ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka?” Yana lengo la kukemea hali yake ya kukosa imani aliyoionesha. Hivi katika dhoruba mbalimbali ya maisha yetu tumtumainie na tumkimbilie Yesu kwa kuwa yeye ni tegemeo letu la uhakika katika matatizo ya maisha yetu yanayotukabili.

SALA: Ee Yesu, tujalie neema ya kukutegemea wewe katika magumu ya maisha yetu yote. Amina.