Mei 10,2022; Jumanne: Juma la 4 la Pasaka

Nyeupe
Zaburi: Juma 4
SOMO 1: Mdo. 11:19-26
Siku zile, wale waliotawanyika kwa sababu ya ile dhiki iliyotukia kwa habari ya Stefano, wakasafiri hata Foinike na Kipro na Antiokia, wasilihubiri lile neno ila kwa Wayahudi peke yao. Lakini baadhi ya hao walikuwa watu wa Kipro na Kirene, nao walipofika Antiokia wakasema na Wayahudi wa Kiyunani, wakihubiri habari njema za Bwana Yesu.
Mkono wa Bwana ukawa pamoja nao; watu wengi wakaamini, wakamwelekea Bwana. Habari hizo za watu hao zikafika masikioni mwa kanisa lililokuwako katika Yerusalemu; wakamtuma Barnaba, aende hata Antiokia. Naye, alipokwisha kufika na kuiona neema ya Mungu akafurahi, akawasihi wote waambatane na Bwana kwa kusudi la moyo. Maana alikuwa mtu mwema amejaa Roho Mtakatifu na imani; watu wengi wakaongezeka upande wa Bwana. Kisha akatoka akaenda Tarso kumtafuta Sauli; hata alipokwisha kumwona akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi. Na wanafunzi waliitwa wakristo kwanza hapo Antiokia.

Wimbo Wa Katikati Zab. 87:1-7

 1. Msingi wake upo
  Juu ya milima mitakatifu.
  Bwana ayapenda malango ya Sayuni
  Kuliko maskani zote za Yakobo.
  Umetajwa kwa mambo matukufu,
  Ee Mji wa Mungu.

(K) Enyi mataifa yote, msifuni Bwana.

 1. Nitataja Rahabu na Babeli
  Miongoni mwao wanaonijua.
  Tazama Filisti, na Tiro, na Kushi;
  Huyu alizaliwa humo.
  Naam, mintarafu Sayuni itasemwa,
  Huyu na huyu walizaliwa humo. (K)
 2. Na Yeye Aliye juu
  Ataufanya imara.
  Bwana atahesabu, awaandikiapo mataifa,
  Huyu alizaliwa humo.
  Waimbao na wachezao na waseme,
  Visima vyangu vyote vimo mwako. (K)

INJILI: Yn. 10: 22-30
Huko Yerusalemu ilikuwa Sikukuu ya Kutabaruku; ni wakati wa baridi. Naye Yesu alikuwa akitembea hekaluni, katika ukumbi wa Sulemani. Basi Wayahudi walimzunguka, wakamwambia, “Hata lini utatuhangaisha nafsi zetu? Kama wewe ndiwe Kristo, utuambie waziwazi.” Yesu akawajibu, “Naliwaambia, lakini ninyi hamsadiki. Kazi hizi ninazozifanya kwa jina la Baba yangu ndizo zinazonishuhudia. Lakini ninyi hamsadiki, kwa sababu hammo miongoni mwa kondoo wangu. Kondoo wangu waisikia sauti yangu; nami nawajua, nao wanifuata. Nami nawapa uzima wa milele; wala hawatapotea kamwe; wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote; wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa Baba yangu. Mimi na Baba tu umoja.”

TAFAKARI
WAMFUATAO KRISTO WANAPATA UZIMA WA MILELE : Yesu anatangaza uzima mpya kwa wanaomwamini na kumfuata. Chanzo cha uzima wa milele ni kumjua Mungu na kumfuata Kristo Mfufuka aliyemtuma kutuonyesha njia iendayo kwake. Wote wanaoisikia sauti yake, anawajalia kumjua Mungu na kutafuka kwa msaada wa Mwanawe. Mitume wanaonekana, hata kama walisambaratishwa na mateso mara baada ya kifo cha Stefano, waliendelea kumhubiri Kristo na hiyo ikawa fursa ya Kanisa kukua. Walimjua Mungu kupitia muda walioishi na Kristo, na walikuwa tayari kumhubiri na kumfuata hadi kwenye ufalme wake.
Kwa tafakari ya Neno la Mungu na kumsikiliza Kristo kila siku, tunamjua Mungu na kujua jinsi ya kubadilika na kufanana naye. Huu ni mwanzo wa uzima wa milele, ambao utimilifu wake ni ufalme wa Mungu. Tumfuate na kumsikiliza mkombozi wetu kila siku, ili atufikishe katika ufalme wake.

SALA: Ee Mkombozi, utujalie kukusikiliza na kukufuata kikamilifu.