Machi 17, 2022; Alhamisi: Juma La 2 La Kwaresima

Mt. Patrisi, Askofu
Urujuani
Zaburi: Juma 1
SOMO 1: Yer. 17: 5-10

Bwana asema hivi: “Amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Maana atakuwa kama fukara nyikani, hataona yatakapotokea mema; bali atakaa jangwani palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto; hautaona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi; wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha; nani awezaye kuujua? Mimi, Bwana, nauchunguza moyo, navijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake.”

Wimbo Wa Katikati: Zab. 1:1-4, 6

 1. Heri mtu Yule asiyekwenda
  Katika shauri la wasio haki;
  Wala hakusimama katika njia ya wakosaji;
  Wala hakuketi barazani pa wenye mizaha.
  Bali sharia ya Bwana ndiyo impendezayo,
  Na sheria yake huitafakari mchana na usiku.

K: Heri aliyemfanya Bwana kuwa tumaini lake.

 1. Naye atakuwa kama mti uliopandwa
  Kandokando ya vijito vya maji,
  Uzaao matunda yake kwa majira yake,
  Wala jani lake halinyauki;
  Na kila alitendalo litafanikiwa. (K)
 2. Sivyo walivyo wasio haki;
  Hao ni kama makapi yapeperushwayo na upepo.
  Kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki,
  Bali njia ya wasio haki itapotea. (K)

INJILI: Lk. 16: 19-31

Yesu aliwaambia Mafarisayo: “Palikuwa na mtu mmoja, tajiri, aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi, na kula sikuzote kwa anasa. Na maskini mmoja, jina lake Lazaro, huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri; hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa.”
Basi, kule kuzimu aliyainua macho yake, alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali, na Lazaro kifuani mwake. Akalia, akasema, “Ee baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, auburudishe ulimi wangu; kwa sababu ninateswa katika moto huu.” Ibrahimu akasema, “Mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya; na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa, na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze; wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu.”
Akasema, “Basi, baba, nakuomba, umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu watano, ili awashuhudie, wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso.” Ibrahimu akasema, “Wanao Musa na manabii; na wawasikilize wao.” Akasema, “La, baba Ibrahimu, lakini kama akiwaendea mtu atokaye kwa wafu, watatubu.’ Akamwambia, “Wasipowasikia Musa na manabii, hawatashawishiwa hata mtu akifufuka katika wafu.”

TAFAKARI
KWARESMA NI KIPINDI CHA KUJALI WAHITAJI: Kati ya dhambi ambazo tunazisahau sana ni dhambi za kutotimiza wajibu. Katika injili tunamwona tajiri na masikini Lazaro. Tajiri alivaa nguo za kifahari na kula kwa anasa. Lazaro naye, alikuwa mwenye vidonda vingi na alitamani tu hata kushibishwa na makombo ya yule tajiri. Lakini tunaona kwamba licha ya kuwa anatamani, hajaomba. Naye yule tajiri akaona kwamba hamna shida, akaendelea na mambo yake. Kosa la huyu tajiri ni kutotimiza wajibu. Hakuwa na jicho makini la kuona kwamba hapa kuna kitu ninachotakiwa kukifanya. Kama tajiri, muda fulani sisi hutakiwa kuokoa hatari fulani, lakini tunasema hii hainihusu tunaiacha, baadaye inaleta madhara makubwa. Tajiri alimuona maskini pale na aliona kabisa pia huyu ni binadamu na hatakiwi kula makombo. Lakini tajiri hakuona kuwa huyu ni binadamu aliona kuwa apambane na hali yake. Matokeo yake, anapata hukumu; anafaidi maisha ya hapa duniani, lakini anapata hasara katika maisha yajayo. Tuwe watu wa kutimiza wajibu.

SALA:Ee Bwana wetu Yesu Kristo, utujalie macho ya kuona mahitaji ya wengine na kusaidia pale tunapoweza.