Januari 19,2022; Jumatano: Juma La 2 La Mwaka

SOMO I: 1 Sam. 17:32-33, 37, 40-51
Daudi alimwambia Sauli, “Asizimie moyo mtu ye yote kwa ajili ya huyu; mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu.” Sauli akamwambia Daudi, “Huwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu upigane naye; maana wewe u kijana tu; na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake.” Daudi akasema, “Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba, na makucha ya dubu, ataniokoa na mkono wa Mfilisti huyu.” Sauli akamwambia Daudi, “Enenda, na Bwana atakuwa pamoja nawe.” Akaichukua fimbo yake mkononi, akajichagulia mawe laini matano katika kijito cha maji, akayatia katika mfuko wa kichungaji aliokuwa nao, maana ni mkoba wake; na kombeo lake alikuwa nalo mkononi mwake, akamkaribia yule Mfilisti. Huyo Mfilisti naye akamsogelea Daudi na kumkaribia; na mtu yule aliyemchukulia ngao yake akamtangulia. Hata Mfilisti alipotazama huku na huku, akamwona Daudi, akamdharau; kwa kuwa ni kijana tu, mwekundu, tena ana sura nzuri. Mfilisti akamwambia Daudi, “Je! Mimi ni mbwa hata umenijia kwa fimbo?” Mfilisti akamlaani Daudi kwa miungu yake. Mfilisti akamwambia Daudi, “Njoo huku kwangu; nyama yako nitawapa ndege wa angani na wanyama wa mwituni.” Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, “Wewe unanijia mimi na upanga, na fumo, na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Siku hii ya leo Bwana atakutia mkononi mwangu, nami nitakupiga, na kukuondolea kichwa chako, nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya majeshi ya Wafilisti, ili kwamba dunia nzima wajue ya kuwa yuko Mungu katika Israeli. Nao jamii ya watu wote pia wajue ya kwamba Bwana haokoi kwa upanga wala kwa mkuki; maana vita ni vya Bwana, naye atawatia ninyi mikononi mwetu.” Ikawa, hapo Mfilisti alipojiinua, akaenda, akamkaribia Daudi, ndipo Daudi naye akapiga mbio, akalikimbilia jeshi ili akutane na yule Mfilisti. Daudi akatia mkono wake mfukoni, akatwaa humo jiwe moja, akalitupa kwa kombeo lake, akampiga Mfilisi katika kipaji cha uso; jiwe hilo likamwingilia kipajini, akaanguka chini kifudifudi. Hivyo Daudi akamshinda yule Mfilisti kwa kombeo na jiwe, akampiga Mfilisti, akamwua; walakini Daudi hakuwa na upanga mkononi mwake. Ndipo Daudi akapiga mbio, akasimama juu ya Mfilisti, akautwaa upanga wake, akaufuta alani mwake, akamwua, akamkata kichwa kwa upanga huo. Nao Wafilisti walipoona ya kuwa shujaa wao amekufa, wakakimbia.

Wimbo Wa Katikati: Zab. 144:1-2, 9-10
K: Ahimidiwe Bwana, mwamba wangu.

 1. Ahimidiwe Bwana, mwamba wangu,
  Anifundishaye mikono yangu vita,
  Na vidole vyangu kupigana. (K)
 2. Mhisani wangu na boma langu,
  Ngome yangu na mwokozi wangu,
  Ngao yangu niliyemkimbilia,
  Huwatiisha watu wangu chini yangu. (K)
 3. Ee Mungu, nitakuimbia wimbo mpya,
  Kwa kinanda chenye nyuzi kumi nitakuimbia.
  Amwokoa Daudi, mtumishi wake,
  Na upanda wa uovu. (K)

INJILI: Mk. 3: 1-6
Yesu aliingia katika sinagogi; na palikuwako huko mtu mwenye mkono uliopooza; wakamvizia ili kuona kama atamponya siku ya sabato; wapate kumshitaki. Akamwambia yule mtu mwenye mkono uliopooza, Simama katikati. Akawauliza, Ni halali siku ya sabato kutenda mema, au kutenda mabaya? Kuponya Roho au kuiua? Wakanyamaza. Akawakazia macho pande zote kwa hasira, akiona huzuni kwa ajili ya ugumu wa mioyo yao, akamwambia yule mtu, Nyosha mkono wako. Naye akaunyosha; mkono wake ukawa mzima tena. Mara wakatoka wale mafarisayo, wakawa wakifanya shauri juu yake pamoja na Maherodi, jinsi ya kumwangamiza.

TAFAKARI
ANAYEMTEGEMEA MUNGU HUFANYA MAKUU: Watu huwa wanadharauliana aidha kwa kuangalia uwezo wa kiakili, mali au mamlaka. Haya mara nyingi imepelekea wengi kujikuta kuishia kusiko, au hata kuangamia. Kuna watu hata wakitoa mawazo ya maendeleo hayafanyiwi kazi kwa sababu tu wao labda hawajasoma au hawana uwezo fulani, utasikia wanasema, “Huyu naye anaongea nini! Anatupotezea muda, ana nini maskini tu.” Hii dhana ya dharau imejitokeza katika somo la kwanza. Kuna siku moja nilikutana na mzee fulani maskini akiwa amelewa na katika kuongea kwake kiulevi, alikuwa anawasema viongozi wa kijiji kile kuwa wanapendelea wananchi, ikija kesi ya matajiri inashughulikiwa mara moja, ya maskini inapigwa tarehe. Kwa aliyemsikia kwa haraka waweza dharau na ukaona ni mlevi lakini ndani yake ana ujumbe mzito kwa viongozi wale. Haya ndiyo yaliyomkuta Daudi, anadharauliwa na Mfilisti (Goliathi) lakini mwisho wa siku Mungu akatenda.

SALA: Mungu Baba tunaomba utuepushe na tabia ya kudharau wengine.