Januari 15,2022; Jumamosi: Juma La 1 La Mwaka

Kijani
Zaburi: Juma 1
SOMO I: 1 Sam. 9:1-4, 17-19; 10:1
Kulikuwa na mtu mmoja wa Benyamini, jina lake akiitwa Kishi, mwana wa Abieli, mwana wa Serori, mwana wa Bekorathi, mwana wa Afia, mwana wa Mbenyamini, mtu shujaa, mwenye nguvu. Naye alikuwa na mwana, aliyeitwa jina lake Sauli, kijana, tena mzuri; wala katika wana wa Israeli hakuwako mtu mzuri kuliko yeye; tangu mabega yake kwenda juu alikuwa mrefu kuliko watu wote. Na punda za Kishi, baba yake Sauli, walikuwa wamepotea. Kishi akamwambia Sauli mwanawe, “Haya basi, twaa mtumishi mmoja pamoja nawe, uondoke, uende ukawatafute punda hao.” Naye akapita kati ya nchi ya milima milima ya Efraimu, akapita na kati ya nchi ya Shalisha, lakini hawakuwaona; kisha wakapita kati ya nchi ya Shaalimu, wala huko hawakuwako; wakapita kati ya nchi ya Wabenyamini, lakini hawakuwapata. Hata Samweli alipomwona Sauli, Bwana akamwambia, “Huyu ndiye niliyekuambia habari zake; Huyu ndiye atakayewamiliki watu wangu.” Ndipo Sauli akamkaribia Samweli langoni, akasema, “Tafadhali, uniambie, nyumba ya mwonaji iko wapi?” Samweli akamjibu Sauli, akasema, “Mimi ndimi mwonaji; tangulia mbele yangu ukwee mpaka mahali pa juu, kwa maana mtakula pamoja nami leo; kisha, asubuhi nitakuacha uende zako, nami nitakuambia yote uliyo nayo moyoni mwako.” Ndipo Samweli akatwaa kichupa cha mafuta, akayamimina kichwani pake, akambusu, akasema, “Je! Bwana hakukutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wake Israeli? Nawe utamiliki watu wa Bwana, na kuwaokoa na mikono ya adui zao; kisha hii itakuwa ishara kwako ya kuwa Bwana amekutia mafuta uwe mkuu juu ya urithi wake.”

WIMBO WA KATIKATI: Zab. 21:1-6
K: “Ee Bwana, mfalme atazifurahia nguvu zako.”

 1. Ee Bwana, mfalme atazifurahia nguvu zako,
  na wokovu wako ataufanyia shangwe nyingi sana.
  Umempa haja ya moyo wake,
  wala hukumzuilia matakwa na midomo yake.(K)
 2. Maana umemsogezea Baraka za heri,
  umemvika taji ya dhahabu safi kichwani pake.
  Alikuomba uhai, ukampa,
  mda mrefu wa siku nyingi, milele na milele. (K)
 3. Utukufu wake ni mkuu kwa wokovu wako,
  Heshima na adhama waweka juu yake.
  Maana umemfanya kwa furaha ya uso wako. (K)

INJILI: Mk. 2: 13-17
Yesu alitoka, akaenda kando ya bahari, mkutano wote ukamwendea, akawafundisha. Hata alipokuwa akipita, akamwona Lawi wa Alfayo, ameketi forodhani, akamwambia, “Nifuate.” Akaondoka akamfuata. Hata alipokuwa ameketi chakulani nyumbani mwake, watoza ushuru wengi na wenye dhambi waliketi pamoja na Yesu na wanafunzi wake; kwa maana walikuwa wengi wakimfuata. Na waandishi na Mafarisayo walipomwona anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi, waliwaambia wanafunzi wake, “Mbona anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi?” Yesu aliposikia aliwaambia, “Wenye afya hawahitaji tabibu, bali walio hawawezi; sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi.”

TAFAKARI
MUNGU HUMPOKEA ANAYETUBU: Katika jamii tunaishi kila mmoja akitimiza wajibu fulani kwa jamii yake. Kuna shughuli nyingine katika jamii kwa zenyewe zilivyo zina ushawishi mkubwa wa kumfanya mtu asitende haki, apendelee, au hate apewe rushwa. Hayo humfanya aingie katika dhambi. Mfano, tuchukulie mtu anayefanya kazi forodhani, na anayo nafasi kubwa hata ya kupewa rushwa ili ayapinde mahesabu fulani ya kodi. Kazi kama hii ndiyo aliyokuwa anaifanya Matayo. Huwa tunacheka tunapoona mtu aliyekuwa mwovu anapotea moja kwa moja “Mbona anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi?” Hii ni dalili ya kutomtaka Matayo naye apate wokovu/ abadilike. Kama mtu alikuwa haendi Kanisani, anapoonekana ameanza kushiriki Kanisani, wako ambao badala ya kumshukuru Mungu kuwa amebadilika utasikia wanasema, ‘Eti fulani nae siku hizi anaenda Kanisani, sijui karogwa!” Huko ni kuwa na ubinafsi katika wokovu. Kutotaka mwingine naye ashiriki Baraka za Mungu.

SALA: Tusali kumwomba Mungu tujalie Neema ya kubadilika na kuwa wema.