DESEMBA 25,2021 JUMAMOSI: KUZALIWA BWANA

Sherehe
Nyeupe
Zaburi: Tazama sala ya siku

SOMO 1: Isa 52:7-10
Jinsi ilivyo mizuri juu ya milima miguu yake aletaye Habari Njema, Yeye aitangazaye amani, Aletaye Habari Njema ya mambo mema, Yeye autangazaye wokovu, Auambiaye Sioni, Mungu wako anamiliki! Sauti ya walinzi wako Wanapaza sauti zao, wanaimba pamoja; Maana wataona jicho kwa jicho, Jinsi Bwana arejeavyo Sioni. Pigeni kelele za furaha, imbeni pamoja Enyi mahali pa Yerusalemu palipokuwa ukiwa; Kwa kuwa Bwana amewafariji watu wake, Ameukomboa Yerusalemu. Bwana ameweka wazi mkono wake mtakatifu Machoni pa mataifa yote; Na ncha zote za duni zitauona wokovu wa Mungu wetu.

WIMBO WA KATIKATI:Zab 98:1-6

1.Mwimbieni Bwana wimbo mpya
Kwa maana ametenda mambo ya ajabu.
Mkono wa kuume wake mwenyewe,
Mkono wake mtakatifu umemtendea wokovu.
(K) Miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu wetu.
2.Bwana ameufunua wokovu wake
Machoni pa mataifa amedhihirisha haki yake,
Amezikumbuka rehema zake,
Na uaminifu wake kwa nyumba ya Israeli. (K)
3.Miisho yote ya dunia imeuona
Wokovu wa Mungu wetu
Mshangilieni Bwana, nchi yote.
Inueni sauti, imbeni kwa furaha, imbeni zaburi. (K)
4.Mwimbieni Bwana zaburi kwa kinubi,
Kwa kinubi na sauti ya zaburi.
Kwa panda na sauti ya baragumu
Shangilieni mbele ya Mfalme, Bwana. (K)

SOMO 2: Ebr 1:1-6
Mungu,ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika Mwana, aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Yeye kwa kuwa ni mng’ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa Ukuu huko juu; amefanyika bora kupita malaika, kwa kadiri jina alilorithi lilivyo tukufu kuliko lao. Kwa maana alimwambia malaika yupi wakati wo wote, Ndiwe mwanangu, Mimi leo nimekuzaa? Na tena, Mimi nitakuwa kwake baba, Na yeye atakuwa kwangu mwana? Hata tena, amletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni, asema, Na wamsujudu malaika wote wa Mungu.

SHANGILIO
Aleluya, aleluya,
Siku takatifu imetung’aria:
Enyi mataifa njoni mkamwabudu Bwana,
Kwa sababu leo mwanga mkubwa umeshuka duniani.
Aleluya.

INJILI: Yn 1:1-18
Hapo mwanzo kulikuwako Neno, naye Neno alikuwako kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo; wala pasipo yeye hakikufanyika cho chote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yang’aa gizani, wala giza halikuiweza.
Palitokea mtu, ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohane. Huyo alikuja kwa ushuhuda, ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru.
Kulikuwako Nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu, akija katika ulimwengu. Alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake; waliozaliwa, si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Naye Neno alifanyika mwili, akakaa kwetu; nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa Mwana pekee atokaye kwa Baba; amejaa neema na kweli.
Yohane alimshuhudia, akapaza sauti yake akasema, Huyu ndiye niliyenena habari zake ya kwamba, Ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu; kwa maana alikuwa kabla yangu. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea, na neema juu ya neema. Kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa; neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wao wote; Mungu Mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua.

TAFAKARI
FURAHA YA INJILI: Katika somo la kwanza, Mungu anawaongoza watu wake kutoka utumwani Babiloni kwenda Sioni ambako walinzi wanapaza sauti, wanalia kwa furaha kwa sababu uhamisho umekwisha. Hili ni tangazo la furaha ya Habari Njema kwa Sioni kwamba adui ameshindwa na Mungu anatawala. Injili inatupa ujumbe wa furaha unaosherekea neno la ukweli na ufunuo wa Mungu, kuwaangaza watu wasiopokea huo ufunuo na kwa sasa inaonekana wazi kuwa Neno huyo kaja kwetu katika hali ya kibinadamu Yesu amekuja kwetu kutuumba upya kwa njia ya mapambano kati ya giza na mwanga, giza likimwakilisha Ibilisi, na mwanga ukimwakilisha Yesu jua la haki. Tunapaswa kuomba neema ya kuwa kweli Wakristo na kuwa wamisionari na kuondoa giza katika jamii zetu kwa matendo mema ya kila siku. Kwa kuwa Neno ni chanzo cha uhai basi tuwe mabalozi wa kulinda uhai hasa wa wale ambao hawajazaliwa kwani hawawezi kujitetea wenyewe. Tuwe na sauti ya kitume na kinabii kukemea mauji yoyote.

Sala: Ee Yesu Mwalimu wangu, naomba unijalie neema ya kuishi vema tunu za Injili.