DESEMBA 6,2021 JUMATATU: JUMA LA 2 LA MAJILIO

Mt.Nikolao, Askofu
Urujuani
Zaburi: Juma 2

SOMO 1: Isa 35:1-10
Nyika na mahali palipo ukiwa patafurahi; jangwa litashangilia na kuchanua maua kama waridi. Litachanua maua mengi, na kufurahi, naam, kwa shangwe na kuimba; litapewa uzuri wa Lebanoni, utukufu wa Karmeli na Sharoni; watauona utukufu wa Bwana, ukuu wa Mungu wetu. Itieni nguvu mikono iliyo dhaifu, yafanyeni imara magoti yaliyolegea. Waambieni walio na moyo wa hofu, jipeni moyo, msiogope; tazama, Mungu wenu atakuja na kisasi, na malipo ya Mungu; atakuja na kuwaokoa ninyi. Ndipo macho ya vipofu yatafumbuliwa, na masikio ya viziwi yatazibuliwa. Ndipo mtu aliye kilema ataruka-ruka kama kulungu, na ulimi wake aliye bubu utaimba; maana katika maji yatabubujika; na vijito jangwani. Na mchanga ung’aao mfano wa maji utakuwa ziwa la maji, na nchi yenye kiu itakuwa chemchemi za maji; katika makao ya mbweha, walipokuwa wamelala, patakuwa na majani, pamoja na mianzi na manyasi. Na hapo patakuwa na njia kuu, na njia, nayo itaitwa, Njia ya utakatifu; wasio safi hawatapita juu yake; bali itakuwa kwa ajili ya watu hao; wasafirio, wajapokuwa wajinga, hawatapotea katika njia hiyo. Hapo hapatakuwa na simba, wala mnyama mkali hatapanda juu yake; hawataonekana hapo; bali waliokombolewa watakwenda katika njia hiyo. Na hao waliokombolewa na Bwana watarudi, watafika Sioni wakiimba; na furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao; nao watapata kicheko na furaha, huzuni na kuugua zitakimbia.

WIMBO WA KATIKATI:Zab85:8-13

1.Nisikie atakavyosema Mungu Bwana,
Maana atawaambia watu wake amani.
Naam, na watauwa wake pia,
Bali wasiurudie upumbavu tena.
Hakika wokovu wake u karibu na wamchao,
Utukufu ukae katika nchi yetu.
(K) Tazama Mungu wetu atakuja na atatuokoa.
2.Fadhili na kweli zimekutana,
Haki na amani zimebusiana.
Kweli imechipuka katika nchi,
Haki imechungulia kutoka mbinguni. (K)
3.Naam, Bwana atatoa kilicho chema,
Na nchi yetu itatoa mazao yake.
Haki itakwenda mbele zake,
Nayo itazifanya hatua zake kuwa njia. (K)

INJILI: Lk 5:17-26
Ikawa siku zile, Yesu alikuwa akifundisha, na Mafarisayo na waalimu wa torati walikuwa wameketi hapo, waliotoka katika kila kijiji cha Galilaya, na Uyahudi, na Yerusalemu; na uweza wa Bwana ulikuwapo apate kuponya. Na tazama, wakaja watu wanamchukua kitandani mtu mwenye kupooza; wakataka kumpeleka ndani na kumweka mbele yake. Hata walipokosa nafasi ya kumpeleka ndani kwa ajili ya lile kundi la watu, walipanda juu ya dari wakampitisha katika matofali ya juu, wakamshusha yeye na kitanda chake katikati mbele ya Yesu. Naye alipoiona imani yao, alimwambia, Ee rafiki, umesamehewa dhambi zako. Basi, wale waandishi na Mafarisayo wakaanza kuhojiana wakisema, Ni nani huyu asemaye maneno ya kukufuru? N’nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa Mungu peke yake? Na Yesu alijua hoja zao, akajibu akawaambia, Mnahojiana nini mioyoni mwenu? Lililo jepesi ni lipi? Kusema, Umesamehewa dhambi zako, au kusema, Ondoka, uende? Lakini, mpate kujua ya kwamba Mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi, (alimwambia yule mwenye kupooza) Nakuambia, Ondoka, ujitwike kitanda chako, ukaende zako nyumbani kwako. Mara hiyo akasimama mbele yao, akajitwika kile alichokilalia, akaenda zake nyumbani kwake, huku akimtukuza Mungu. Ushangao ukawashika wote, wakamtukuza Mungu; wakajaa hofu, wakisema, Leo tumeona mambo ya ajabu.

TAFAKARI
MATUMAINI MAPYA YANAPATIKANA KWA MUNGU: Katika somo la kwanza nabii anatangaza neema kwa waliokata tamaa kama vile kufumbua macho ya vipofu, kufunguliwa masikio ya viziwi, viwete kuweza kutembea na bubu kupata kunena. Katika Injili Yesu amekuja kukamilisha utabiri wa nabii Isaya. Yesu kaja kuwakomboa watu kiroho na kimwili. Anashughulika na uponyaji wa mwili na roho kama alivyomponya aliyepooza katika Injili ya leo na pia kuwalisha wenye njaa. Uponyaji uliotendeka umetokana na imani ya watu kadhaa kwa Yesu akiwapo aliyekuwa mgonjwa na wasaidizi wake waliombeba. Wapendwa familia ya Mungu tunapougua au kuuguliwa tuwapeleke ndugu zetu kwa Yesu ili wapate uponyaji. Tusiwapeleke kwa waganga wa kienyeji kwani huko hawatapata tiba ya kweli. Tuwapeleke hospitali kwenye wataalamu wa afya na kuwaombea na tuwe na imani kuwa Mungu anaponya kupitia madaktari wanaotoa huduma katika vituo mbalimbali. Madaktari wema wanapokea kipaji kutoka kwa Roho Mtakatifu na huwajibika kwa Mungu.

Sala: Ee Yesu mwema, naomba utuongezee imani.