JULAI 10, 2021 JUMAMOSI: JUMA LA 14 LA MWAKA

Kijani
Zaburi: Juma 4

SOMO 1: Mwa 49:29-33; 50:15-25
Yakobo aliwaamuru wanawe: mimi ninakwenda kukusanywa pamoja na watu wangu; mnizike pamoja na baba zangu, katika pango iliyomo shambani mwa Efroni, Mhiti; katika ile pango iliyomo shambani mwa Makpela, iliyo mbele ya Mamre, katika nchi ya Kanaani, aliyoinunua Ibrahimu pamoja na shamba kwa Efroni Mhiti, pawe milki yake pa kuzikia. Humo walimzika Ibrahimu, na Sara mkewe; humo wakamzika Isaka na Rebeka mkewe; nami humo nikamzika Lea; shamba na pango iliyomo lililonunuliwa kwa bani Hethi.
Basi Yakobo alipokwisha kuwaagiza wanawe, akakunja miguu yake kitandani, akafa, akakusanywa pamoja na watu wake. Ndugu zake Yusufu walipoona ya kwamba baba yao amekufa, walisema, labda Yusufu atatuchukia; naye atatulipa maovu yetu tuliyomtenda. Wakapeleka watu kwa Yusufu, kunena, Baba yako alitoa amri kabla ya kufa kwake, akasema, Mwambieni Yusufu hivi, nakuomba uwaachilie ndugu zako kosa lao na dhambi yao, maana walikutenda mabaya; sasa twakuomba utuachilie kosa la watumwa wa Mungu wa baba yako. Yusufu akalia waliposema naye.
Nduguze wakaenda tena, wakamwangukia miguu, wakasema, Tazama, sisi tu watumwa wako. Yusufu akawaambia, msiogope. Je! Mimi ni badala ya Mungu? Nanyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema, ili itokee kuokoa taifa kubwa, kama ilivyo leo. Basi sasa msiogope; mimi nitawalisha, na watoto wenu. Akawafariji, na kusema nao vema. Akakaa Yusufu katika Misri, yeye na nyumba ya babaye. Akaishi Yusufu miaka mia na kumi. Yusufu akaona wana wa Efraimu hata kizazi cha tatu; na wana wa Makiri, mwana wa Manase, walizaliwa magotini mwa YusUfu
Yusufu akawaambia nduguze, Mimi ninakufa, lakini Mungu atawajia ninyi bila shaka, atawapandisha kutoka nchi hii, mpaka nchi aliyowaapia Ibrahimu, na Isaka, na Yakobo. Yusufu akawaapisha wana wa Israeli, akisema, Bila shaka Mungu atawajia ninyi, nanyi mtaipandisha huko mifupa yangu.

WIMBO WA KATIKATI: Zab. 105:1-4, 6-7

 1. Aleluya.
  Mshukuruni Bwana, liitieni jina lake,
  Wajulisheni watu matendo yake,
  Mwimbieni, mwimbieni kwa zaburi,
  Zitafakarini ajabu zake zote.
  (K) Enyi mmtafutao Mungu, mioyo yenu ihuishwe.
 2. Jisifuni kwa jina lake takatifu,
  Na ufurahi moyo wao wamtafutao Bwana.
  Mtakeni Bwana na nguvu zake,
  Utafuteni uso wake siku zote. (K)
 3. Enyi wazao wa Ibrahimu, mtumishi wake,
  Enyi wana wa Yakobo wateule wake.
  Yeye Bwana, ndiye Mungu wetu,
  Duniani mwote mna hukumu zake. (K)

INJILI: Mt 10:24-33
Yesu aliwafundisha mitume wake: Mwanafunzi hampiti mwalimu wake, wala mtumwa hampiti bwana wake. Yamtosha mwanafunzi kuwa kama mwalimu wake, na mtumwa kuwa kama bwana wake. Ikiwa wamemwita mwenye nyumba Beelzebuli; je! Si zaidi wale walio wa nyumbani mwake?
Basi, msiwaogope, kwa maana hakuna neno lililositirika, ambalo halitafunuliwa; wala lililofichwa, ambalo halitajulikana. Niwaambialo ninyi katika giza, lisemeni katika nuru; na msikialo kwa siri, lihubirini juu ya nyumba. Msiwaogope wauuao mwili, wasiweze kuiua na roho; afadhali mwogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na roho pia katika jehanum. Je! Mashomoro wawili hawauzwi kwa senti moja? Wala hata mmoja haanguki chini asipojua Baba yenu; lakini ninyi, hata nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa zote. Msiogope basi; bora nyinyi kuliko mashomoro wengi.
Basi, kila mtu atakayenikiri mbele ya watu, nami nitamkiri mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Bali mtu ye yote atakayenikana mbele ya watu, nami nitamkana mbele za Baba yangu aliye mbinguni.

TAFAKARI:
MSIOGOPE: Uoga ni kitu kibaya sana kwani hutufanya hata wakati mwingine tuingie dhambini. Katika maisha yetu mara nyingi tunaogopa vitu vya kutudhuru nafsi zetu. Tunaweza kuogopa wanyama wakali, watu wakorofi na mengine mengi. Lakini pia kwa sababu ya hali yetu ya kibinadamu, katika kazi ya kuinjilisha tunaogopa kuutangaza ukweli kwa sababu tunaogopa watu watatusemaje. Tunaogopa wale wasiopenda Injili kuwa wataweza kutudhuru. Yesu anatualika tusiwaogope hao wote kwani huweza kuua mwili tu bali roho hawawezi kuiua. Hivyo tutangaze ukweli wa Injili bila woga wowote kwani tumechaguliwa maalumu kwa ajili ya kazi hiyo. Yesu anaendelea kututia moyo kuwa thamani yetu si sawa na ya vitu kama shomoro ambao Mungu huwategemeza, sembuse sisi binadamu tulioumbwa kwa sura na mfano wake mwenyewe, hivyo yeye mwenyewe atatutia nguvu ya kupambana na magumu.

SALA: Ee Mungu utujalie tukutegemee daima.