MACHI 29, 2021; JUMATATU: JUMA KUU

Urujuani
Zaburi: Juma 4

SOMO 1: Isa 42:1-7
Tazama mtumishi wangu nimtegemezaye; mteule wangu, ambaye nafsi yangu imependezwa naye; nimetia roho yangu juu yake; naye atawatolea mataifa hukumu. Hatalia, wala hatapaza sauti yake, wala kuifanya isikiwe katika njia kuu. Mwanzi uliopondeka hatauvunja, wala utambi utokao moshi hatauzima; atatokeza hukumu kwa kweli. Hatazimia, wala hatakata tamaa, hata atakapoweka hukumu duniani; na visiwa vitaiongojea sheria yake. Mungu Bwana anena, yeye aliyeziumba mbingu, na kuzitanda; yeye aliyeitandaza nchi na mazao yake; yeye awapaye pumzi watu walio juu yake; yeye awapaye roho wao waendao ndani yake. Mimi, Bwana, nimekuita katika haki, nami nitakushika mkono, na kukulinda, na kukutoa uwe agano la watu, na nuru ya mataifa; kuyafunua macho ya vipofu, kuwatoa gerezani waliofungwa, kuwatoa wale walioketi gizani katika nyumba ya kufungwa.

WIMBO WA KATIKATI: Zab. 27:1-3, 13-14

 1. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu,
  Nimwogope nani?
  Bwana ni ngome ya uzima wangu,
  Nimhofu nani?
  (K) Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu.
 2. Watenda mabaya waliponikaribia,
  Wanile nyama yangu,
  Watesi wangu na adui zangu,
  Walijikwaa wakaanguka. (K)
 3. Jeshi lijapojipanga kupigana nami,
  Moyo wangu hautaogopa.
  Vita vijaponitokea,
  Hata japo nitatumaini. (K)
 4. Naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana
  Katika nchi ya walio hai.
  Umngoje Bwana, uwe hodari,
  Upige moyo konde, naam, umngoje Bwana. (K)

INJILI: Yn 12:1-11
Siku sita kabla ya Pasaka, Yesu alifika Bethania, alipokuwapo Lazaro, yeye ambaye Yesu alimfufua katika wafu. Basi wakamwandalia karamu huko; naye Martha akatumika; na Lazaro alikuwa mmojawapo wa wale walioketi chakulani pamoja naye. Basi Mariamu akatwaa ratli ya marhamu ya nardo safi yenye thamani nyingi, akampaka Yesu miguu, akamfuta miguu kwa nywele zake. Nayo nyumba pia ikajaa harufu ya marhAmu Basi Yuda Iskariote, mmojawapo wa wanafunzi wake, ambaye ndiye atakaye kumsaliti, akasema, Mbona marhamu hii haikuuzwa kwa dinari mia tatu, wakapewa maskini? Naye aliyasema hayo, si kwa kuwahurumia maskini; bali kwa kuwa ni mwivi, naye ndiye aliyeshika mfuko, akavichukua vilivyotiwa humo. Basi Yesu alisema, Mwache aiweke kwa siku ya maziko yangu. Kwa maana maskini mnao sikuzote pamoja nanyi; bali mimi hamnami sikuzote. Basi watu wengi katika Wayahudi walipata kujua ya kuwa yeye yuko huko; nao wakaja, si kwa ajili yake Yesu tu, ila wamwone na Lazaro, ambaye Yesu alimfufua katika wafu. Nao wakuu wa makuhani wakafanya shauri la kumwua Lazaro naye; maana kwa ajili yake wengi katika Wayahudi walijitenga, wakamwamini Yesu.

TAFAKARI:
UNAFIKI HUDUMAZA MAENDELEO: Mariamu baada ya kumkaribisha Yesu anaamua kudhihirisha upendo wake wa dhati kwa kutumia alivyokuwa navyo kwa Bwana wake. Yuda Iskariote anahamaki na kuwa na tamaa kwa kufungwa na ulimwengu wa hapa ambao ni wa mpito. Wengi wetu tunayo na tunaishi nayo mawazo ya Yuda Iskariote, ndiyo mawazo na maisha ya kinafiki. Anachosema mtu, sicho anachomaanisha. Wahenga waliita “kupaka mafuta kwa mgongo wa chupa.” Hali hii husababisha jamii nyingi kukosa maendeleo. Twaweza kuyalinganisha maisha ya kinafiki na tabia ya panya ambaye hung’ata huku akipuliza. Ni maisha ya kuigiza na siyo ya uhalisia. Tuepuke kuishi hivyo.

SALA: Ee Bwana Yesu, tunaomba siku zote tuweze kuondokana na maisha ya kinafiki.