MACHI 24, 2021; JUMATANO: JUMA LA 5 LA KWARESIMA

Urujuani
Zaburi: Juma 3

SOMO 1: Dan 3: 14-20, 24-25, 28
Nebukadreza, aliwaambia, Enyi Shadraka, na Meshaki, na Abednego, je! Ni kwa makusudi hata hammtumikii mungu wangu wala kuisujudia sanamu ya dhahabu niliyoisimamisha? Basi sasa, kama mkiwa tayari wakati mtakapoisikia sauti ya panda, na filimbi, na kinubi, na zeze, na santuri, na zomari, na namna zote za ngoma, kuanguka na kuisujudia sanamu niliyoisimamisha, ni vema; bali msipoisujudia, mtatupwa saa iyo hiyo katika tanuru iwakayo moto; naye ni nani Mungu yule atakaye waokoa ninyi na mikono yangu? Ndipo Shadraka, na Meshaki, na Abednego, wakajibu, wakamwambia mfalme, Ee Nebukadreza, hatuna haja kukujibu katika neno hili. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto; naye atatuokoa na mkono wako, Ee mfalme. Bali kama si hivyo, ujue, Ee mfalme, ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako, wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Ndipo Nebukadreza akajaa ghadhabu, na sura ya uso wake ikabadilika juu ya Shadraka, na Meshaki na Abednego, basi akatoa amri watie moto ile tanuru mara saba kuliko desturi yake ya kutiwa moto. Kisha akawaamuru baadhi ya watu mashujaa wa jeshi lake kuwafunga Shadraka, na Meshaki, na Abednego, na kuwatupa katika ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto.
Ndipo Nebukadreza akastaajabu, akainuka kwa haraka; akanena, akawaambia mawaziri wake, Je! Hatukutupa watu watatu, hali wamefungwa, katikati ya moto? Wakajibu, wakamwambia mfalme, Kweli, Ee mfalme. Akajibu, akasema, Tazama, mimi naona watu wanne, nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto hali hawana dhara; na sura yake yule wa nne ni mfano wa mwana wa miungu. Nebakadreza akanena, akasema, Na ahimidiwe Mungu wa Shadraka, na Meshaki, na Abednego; aliyemtuma malaika wake, akawaokoa watumishi wake waliomtumaini, wakaligeuza neno la mfalme, na kujitoa miili yao ili wasimtumikie mungu mwingine, wala kumwabudu ila Mungu wao wenyewe.

WIMBO WA KATIKATI: Dan. 3:52-56

 1. Umehimidiwa, Ee Bwana, Mungu wa baba zetu;
  Wastahili kusifiwa na kuadhimishwa milele.
  Limehimidiwa jina lako takatifu, tukufu;
  Lastahili kusifiwa na kuadhimishwa milele.
  (K) Wastahili kusifiwa na kutukuzwa milele.
 2. Umehimidiwa katika hekalu la fahari yako takatifu;
  Wastahili kusifiwa na kutukuzwa milele.
  Umehimidiwa juu ya kiti cha ufalme wako;
  Wastahili kusifiwa na kuadhimishwa milele. (K)
 3. Umehimidiwa utazamaye vilindi, uketiye juu ya makerubi
  Wastahili kusifiwa na kuadhimishwa milele.
  Umehimidiwa katika anga la mbinguni
  Wastahili kusifiwa na kutukuzwa milele. (K)

INJILI: Yn 8: 31-42
Yesu aliwaambia wale Wayahudi waliomwamini. Ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli; tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru.
Wakamjibu, Sisi tu uzao wake Ibrahimu, wala hatujawa watumwa wa mtu wakati wo wote; nawe wasemaje, Mtawekwa huru?
Yesu akawajibu, Amin, amin, nawaambia, Kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Wala mtumwa hakai nyumbani siku zote; mwana hukaa siku zote. Basi Mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Najua ya kuwa ninyi ni uzao wa Ibrahimu; lakini mnatafuta kuniua kwa sababu neno langu halimo ndani yenu. Niliyoyaona kwa Baba ndiyo niyanenayo; nanyi vivyo hivyo mliyoyasikia kwa baba yenu ndiyo myatendayo.
Wakajibu, wakamwambia, Baba yetu ndiye Ibrahimu! Yesu akamwambia, Kama mngekuwa watoto wa Ibrahimu, mngezitenda kazi zake Ibrahimu. Lakini sasa mnatafuta kuniua mimi, mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli, niliyoisikia kwa Mungu. Ibrahimu hakufanya hivyo. Ninyi mnazitenda kazi za baba yenu.
Ndipo walipomwambia, Sisi hatukuzaliwa kwa zinaa; sisi tunaye Baba mmoja, yaani, Mungu. Yesu akawaambia, Kama Mungu angekuwa baba yenu, mngenipenda mimi; kwa maana nalitoka kwa Mungu, nami nimekuja; wala sikuja kwa nafsi yangu, bali yeye ndiye aliyenituma.

TAFAKARI:
UGUMU WA MWANADAMU KUUKUBALI UKWELI: Ikitokea katika maisha unamrekebisha mwenzako kutokana na tabia yake fulani ya mazoea ambayo siyo nzuri, kuna uwezekano mkubwa wa kutokea malumbano. Kuna hulka ya mtu kujitetea kuwa analofanya ndiyo sahihi. Yesu katika Injili anakumbana na kikwazo hicho. Wayahudi walijiona wako sahihi kwa jinsi walivyokuwa wanatenda. Yesu anajaribu kuwarekebisha kuwa hawako sahihi, wako nje ya mstari. Ndipo walipoanza kubishana naye. Ni mara ngapi waweza kumshauri mtu awe anashiriki misa hasa Dominika lakini anajitetea yuko “bize”, ratiba imembana na hivyo anajiridhisha kuwa yuko sahihi na wala haoni kuwa ni dhambi. Kujitetea kwa namna hii hakutakuwa utetezi mbeli ya Mungu.

SALA: Bikira Maria mama mnyenyekevu, utuombee.