2020 JANUARI 29 JUMATANO: JUMA LA 3 LA MWAKA

Mt. Gilidas, Abati
Kijani
Zaburi: Juma 3

SOMO 1: 2 Sam. 7: 4-17
Neno la Bwana lilimfikia Nathani kusema, Enenda, ukamwambie mtumishi wangu, Daudi, Bwana asema hivi, Je! Wewe utanijengea nyumba, nikae ndani yake? Kwa maana mimi sikukaa ndani ya nyumba, tangu siku ile niliyowatoa wana wa Israeli katika Misri, hata leo, lakini nimekaa katika hema na maskani. Mahali mwote nilimokwenda na wana wa Israeli wote, Je! Nimesema neno lo lote na mtu ye yote wa waamuzi wa Israeli, niliyemwagiza kuwalisha watu wangu Israeli, nikisema, mbona hamkunijengea nyumba ya mierezi? Basi, sasa, mwambie mtumishi wangu, Daudi, maneno haya, Bwana wa majeshi asema hivi, Nalikutwaa katika zizi la kondoo katika kuwaandama kondoo, ili uwe mkuu juu ya watu wangu, juu ya Israeli; nami nimekuwa pamoja nawe kila ulikokwenda, na kuwatilia mbali adui zako wote mbele yako; nami nitakufanyia jina kuu, kama jina la wakuu walioko duniani. Tena nitawaagizia mahali watu wangu Israeli, nami nitawapanda wapate kukaa mahali pao wenyewe, wasiondolewe tena; wala wana wa uovu hawatawatesa tena, kama hapo kwanza; naam, kama vilivyokuwa tangu siku ile nilipowaamuru waamuzi, wawe juu ya watu wangu Israeli; nami nitakustarehesha mbele ya adui zako wote. Tena Bwana anakuambia ya kwamba Bwana atakujengea nyumba. Nawe siku zako zitakapotimia, ukalala na baba zako, nitainua mzao wako nyuma yako, atakayetoka viunoni mwako, nami nitaufanya imara ufalme wake. Yeye ndiye atakayejenga nyumba kwa jina langu, nacho kiti cha enzi cha ufalme wake nitakifanya imara milele. Mimi nitakuwa baba yake, naye atakuwa mwanangu, akitenda maovu nitamwadhibu kwa fimbo ya binadamu na kwa mapigo ya wanadamu; lakini fadhili zangu hazitamwondoka, kama vile nilivyomwondolea Sauli, niliyemwondoa mbele yako. Na nyumba yako, na ufalme wako, vitathibitishwa milele mbele yako. Nacho kiti chako kitafanywa imara milele. Kwa maneno hayo yote, na kwa maono hayo yote, ndivyo Nathani alivyonena na Daudi.

WIMBO WA KATIKATI: Zab. 89: 3-4, 26-29

 1. Nimefanya agano na mteule wangu,
  Nimemwapia Daudi mtumishi wangu.
  Wazao wako nitawafanya imara milele,
  Nitakijenga kiti chako cha enzi hata milele.
  (K) Hata milele nitamwekea fadhili zangu.
 2. Yeye ataniita: Wewe Baba yangu,
  Mungu wangu na mwamba wa wokovu wangu.
  Nami nitamjalia kuwa mzaliwa wangu wa kwanza,
  Kuwa juu sana kuliko wafalme wa dunia. (K)
 3. Hata milele nitamwekea fadhili zangu,
  Na agano langu litafanyika amini kwake.
  Wazao wake nao nitawadumisha milele.
  Na kiti chake cha enzi kama siku za mbingu. (K)

INJILI: Mk. 4:1-20
Yesu alianza kufundisha tena kando ya bahari. Wakamkusanyikia mkutano mkubwa mno, hata yeye akapanda chomboni, akakaa baharini; mkutano wote ulikuwako juu ya nchi kavu kando ya bahari. Akawafundisha mambo mengi kwa mifano, akawaambia katika mafundisho yake, Sikilizeni; Tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda; ikawa alipokuwa akipanda, mbegu nyingine ilianguka kando ya njia, wakaja ndege wakaila. Nyingine ikaanguka penye mwamba, pasipokuwa na udongo mwingi; mara ikaota kwa kuwa na udongo haba; hata jua lilipozuka iliungua, na kwa kuwa haina mizizi ikanyauka. Nyingine ikaanguka penye miiba; ile miiba ikamea, ikaisonga, isizae matunda, Nyingine zikaanguka penye udongo ulio mzuri, zikazaa matunda, zikimea na kukua, na kuzaa, moja thelathini, moja sitini, na moja mia. Akasema, Aliye na masikio ya kusikilia, na asikie. Naye alipokuwa peke yake, wale watu waliomzunguka, na wale Thenashara, walimwuliza habari za ile mifano. Akawaambia, Ninyi mmejaliwa kuijua siri ya ufalme wa Mungu, bali kwa wale walio nje yote hufanywa kwa mifano, Ili wakitazama watazame, wasione, na wakisikia wasikie, wasielewe; wasije wakaongoka na kusamehewa. Akawaambia, Hamjui mfano huu? Basi mifano yote mtaitambuaje? Mpanzi huyo hulipanda neno. Hawa ndio walio kando ya njia, lipandwapo neno; nao, wakiisha kusikia, mara huja Shetani, akaliondoa lile neno lililopandwa mioyoni mwao. Kadhalika na hawa ndio wapandwao penye miamba, ambao kwamba wakiisha kulisikia lile neno, mara hulipokea kwa furaha; ila hawana mizizi ndani yao, bali hudumu muda mchache; kisha ikitokea dhiki au udhia kwa ajili ya lile neno, mara hujikwaa. Na hawa ndio wale wapandwao penye miiba, ni watu walisikiao lile neno, na shughuli za dunia, na udanganyifu wa mali, na tamaa za mambo mengine zikiingia, hulisonga lile neno, likawa halizai. Na hawa ndio, waliopandwa penye udongo ulio mzuri; ni watu walisikialo lile neno na kulipokea, na kuzaa matunda, mmoja thelathini, mmoja sitini, na mmoja mia.

TAFAKARI:
MAISHA YA MKRISTU YANAPASWA KUZAA MATUNDA:

Katika Injili tumesikia habari za mpanzi. Yesu ametumia mfano kufundisha mambo ya ufalme wa Mungu kwa kutumia mazingira ya watu wa wakati wake. Alitumia vitu vinavyoonekana na vinavyofahamika kuelezea vitu visivyoonekana na visivyofahamika. Watu wa Galilaya walielewa alipozungumza habari za mbegu, udongo, mvua, jua, nk. Yesu ameanza kutoa mfano kwa kutoa mwaliko watu wasikilize Mk 4:3, sikia. Amemaliza mfano kwa kutoa tena mwaliko wa kusikia, mwenye masikio ya kusikia asikie. Hii inamaanisha njia ya kuelewa fumbo ni kusikiliza. Kusikia huko kunamaanisha kusikiliza ujumbe kwa masikio, kuelewa ujumbe, na kutenda kwa kadiri ya ujumbe huo. Yesu anatoa changamoto kwa wachungaji kuwa wawe tayari kuwafuata watu na kuwahubiria huko waliko. Tangu tulipobatizwa, Neno la Mungu linasiwa ndani mwetu. Tujiulize tumelipokea katika tabaka lipi na limeleta mabadiliko ya namna gani katika Maisha yetu.

SALA: Ee Yesu, naomba Neno lako libadili Maisha yangu.